Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2023-11-30 04:59:52 Aktualizacja dnia: 2023-11-11 10:40:03
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 18 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2023 i 17 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!

 

Konkurs poetycki


Obraz

INTEGRACYJNY KLUB ANIMATORÓW SKRZYDŁA

 

II Konkurs Poetycki Rozwijamy Skrzydła„CZUŁOŚĆ”.

 

 

           Organizatorem Konkursu Poetyckiego Rozwijamy Skrzydła - „CZUŁOŚĆ”
jest Integracyjny Klub Animatorów Skrzydła we współpracy ze Społecznym Komitetem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 

 1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych oraz prezentacja ich dorobku artystycznego szerszej publiczności.

 

 1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów Szkół Specjalnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i innych placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz osób indywidualnych, bez względu na wiek.

 

 1. Do konkursu zakwalifikowane mogą być tylko wiersze autorskie, dotychczas nie publikowanych w żadnej postaci.  

 

 1. Treść wierszy powinna odpowiadać tematyce konkursu      CZUŁOŚĆ”.

 

 1. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 autorskie wiersze.

 

 1. By wziąć udział w konkursie należy wysłać wypełnione zgłoszenie (patrz załącznik 1)
  na adres poczty elektronicznej: poezja.rozwijamyskrzydla@wp.pl

 

 1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przekazania organizatorom swoich wierszy w postaci elektronicznej (w formie dokumentów tekstowych tutułwiersza.doc), wraz z kompletem wypełnionych załączników nr 1, nr 2 i nr 3 w formie elektronicznego załącznika oraz w formie papierowej listem poleconym na adres: SKPON Adam Kasperek, 44-100 Gliwice,
  ul. Słowackiego 58b z dopiskiem Klub – II Konkurs Poetycki.

 

 1. Termin zgłaszania wierszy mija w dniu 25 październik 2013r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wysłania materiałów pocztą elektroniczną. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

 

 1. Z jednego ośrodka można zgłosić maksymalnie 6 wierszy.

 

 1. Z uwagi na charakter imprez o ilości uczestników konkursu decydują organizatorzy.

 

 1. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane (na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody) w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 1. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w konkursie muszą załączyć zgodę rodziców
  lub opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie (załącznik 2).

 

 1. Wraz z przekazaniem wierszy należy przekazać podpisane oświadczenie (załącznik 3)

 

 1.  Jury w ocenie będzie kładło szczególny nacisk na samodzielność zgłoszonych prac.
   Zależy nam bowiem na prawdziwym rozwoju osób z niepełnosprawnością.  

 

16.    Wieczór poetycki, i prezentacja wyróżnionych wierszy oraz nagrodzenie ich autorów odbędzie   
 się w dniu 22 listopada 2013 roku o godz. 16.00 (o szczegółach uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie na co najmniej dwa tygodnie przed dniem finału konkursu).

 

 

 1.  Autorzy nagrodzonych prac zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie najpóźniej
  na 7 dni przed finałowym wieczorem poetyckim.

 

 1. Prace ocenione zostaną przez jury:

a) Dariusz Jezierski – redaktor, reżyser teatralny Teatru Nowej Sztuki Gliwice

b) Ewa Sobota – filolog języka polskiego, nauczyciel LO

d) Adam Kasperek – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, kierownik OPD

e) Anastasija Simaka – teatrolog, kierownik Studia Teatralnego w CSiR „Źródło” we Lwowie
 

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci:
   1 egzemplarza wydrukowanego tomiku wierszy pokonkursowych*, pamiątkowego dyplomu
   i  statuetki. Dodatkowo wyróżnieni laureaci konkursu otrzymają 2 egzemplarze 
   wydrukowanego tomiku wierszy pokonkursowych*, drobne akcesoria biurowe
   oraz możliwość zaprezentowania swoich wierszy na finałowym wieczorze poetyckim.
   Laureat pierwszego miejsca otrzyma dodatkowo publikacje książkową niespodziankę.

 

 *Tomiki wierszy pokonkursowych zawierać będą wszystkie prace zgłoszone na konkurs.
  Zostaną wykonane i  zilustrowane przez osoby niepełnosprawne, na zajęciach IKAS.

 

 1.   Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszego miejsca w przypadku
    niezadowalającego poziomu wierszy nadesłanych na konkurs.

 

 1.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku
    niezadowalającego poziomu wierszy nadesłanych na konkurs.

 

22.  Zgłoszenie wierszy do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne  
       wykorzystywanie celem promocji twórczości osób niepełnosprawnych oraz realizacji celów
       statutowych IKAS. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wierszy zgłoszonych
       do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich
       w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 

23.  Zgłoszenie wierszy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego           
       regulaminu i oświadczeniem, że wiersze wysłane na konkurs zostały napisane osobiście.

             Wiersze zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatora. Organizator nie ponosi     
             odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych  
             danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach  
             sporządzonych przez Uczestników/Opiekunów – osób wysyłających zgłoszenia. Decyzje Jury
             są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

 

24.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu. Ostateczna
       interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

     

 25. W  sprawach organizacyjnych konkursu na pytania odpowiedzą:

 

Adam Kasperek  - tel. 504 509 977,

e-mail:  poezja.rozwijamyskrzydla@wp.pl

 

 

 

 

 

podpis.jpgKoordynator Integracyjnego Klubu

                                                                                                     Animatorów Skrzydła

                                                                                                                 

     Adam Kasperek

 

 

 

www.RozwijamySkrzydla.com

 

 

 

Obraz

 

 

 

 

Obraz 


                                                                                                                                                                    

 

 

 

Załącznik 1. ZGŁOSZENIE

do uczestnictwa w II Konkursie Poetyckim Rozwijamy Skrzydła  - ”Czułość”

 

Data: ………………………………………………

 

Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: poezja.rozwijamyskrzydla.com

Oraz na adres 44-100 Gliwice, ul. Słowackiego 58b

 

Imię i nazwisko

 

 

Data urodzenia

 

 

Miejsce nauki / pracy (zawód)

 

 

Telefon

 

 

Adres e-mail  

 

 

Stopień i rodzaj niepełnosprawności

 

Kto zaprezentuje wiersze
w przypadku ich wyróżnienia

(autor, inna osoba wyznaczona przez autora, prośba o osobę) 

 

„Garść” informacji o sobie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz
 

 

 

 

 

 


Załącznik 2. ZGODA UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

na udział w II Konkursie Poetyckim Rozwijamy Skrzydła - ”Czułość”.

 

 

Ja niżej podpisany(a):

 

……………………………………………………………………………………………………………

                                                        (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

legitymujący(a) się dokumentem:

 

…………………………………………………………………………………………………………

                                                              (wpisać rodzaj, serię i nr dokumentu)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                 (imię i nazwisko dziecka)

 

 

w II Konkursie Poetyckim Rozwijamy Skrzydła - ”Przyjaźń” organizowanym przez Integracyjny Klub Animatorów Skrzydła, we współpracy wraz ze Społecznym Komitetem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Gliwicach

 

 

 

                                                                                     ……………………………………

                                                                       (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 

 

 

Obraz 

 

 

 

 

 


Załącznik 3. OŚWIADCZENIE

 

Uczestnika II Konkursu Poetyckiego Rozwijamy Skrzydła - ”Czułość” organizowanego przez Integracyjny Klub Animatorów Skrzydła, we współpracy wraz ze Społecznym Komitetem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Gliwicach.

 

Oświadczam, że:

1.      Jestem autorem/autorką załączonych wierszy i jestem uprawniony/a do wyłącznego rozporządzania nimi.

2.      Wiersze przedłożone w konkursie nie były do chwili obecnej publikowane, nagradzane ani prezentowane.

3.      Udzielam organizatorom nieograniczonej w czasie nieodpłatnej licencji na wielokrotną publikację wierszy przedłożonych przeze mnie w konkursie na: stronie internetowej, w prasie, we wszelkich wydawnictwach promujących działania  Integracyjnego Klubu Animatorów Skrzydła.  Powyższe oświadczenie nie ogranicza moich autorskich praw osobistych, jako twórcy/autora wierszy.

4.      Przyjmuję warunki określone regulaminem konkursu.

5.      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dołączenie niniejszej deklaracji wraz ze wierszami jest równoznaczne z akceptacją zasad uczestnictwa w niniejszym konkursie.

 

Data:                                                                                                                Czytelny podpis:

........................................................                                                  .......................................................

 

 

 

 

POBIERZ ORYGINALNY PLIK

 

Wróć do strony głównej
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2021